O Nas

Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II – historia założenia

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej na obszarze skupiającym  wsie Niwiska, Zadzień oraz Łubne w Gminie Mierzęcice zainicjowane zostało w dniu 20 marca 2005 roku podczas pierwszego Zebrania Komitetu Założycielskiego i było wynikiem  przeprowadzonej wcześniej szerokiej dyskusji   spełniając  oczekiwania mieszkańców wymienionych wsi nie tylko w zakresie szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej stanowiącej zasadniczy cel działalności stowarzyszenia, ale także możliwości wprowadzenia innych form działalności – w tym społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i sportowej, integrującej i  aktywizującej lokalne środowisko – szczególnie młodzież.

Wybrano Komitet Założycielski, który stanowili  druhowie:

 • Czesław Banaś,
 • Krzysztof Olszówka,
 • Henryk Kensy,
 • Mirosław Olszówka,
 • Dariusz Bański.

To na tym zebraniu, w którym uczestniczyło 54 mieszkańców, uchwalono Statut dla mającej powstać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Stosowne dokumenty wraz z wnioskiem złożono w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, który Postanowieniem z dnia 24 października 2005 roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000242938 w Rejestrze Stowarzyszeń pod nazwą „ Ochotnicza Straż Pożarna Mierzęcice II”.

W dniu 5 listopada 2005 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice II powołano Zarząd OSP Mierzęcice II w składzie :

 • Czesław Banaś- Prezes Zarządu,
 • Mirosław Olszówka-Naczelnik,
 • Emilian Kuczera-Wiceprezes,
 • Zbigniew Morzycki – Wiceprezes,
 • Krzysztof Olszówka-Sekretarz,
 • Roman Nowak- Z-ca Naczelnika,
 • Adam Blachliński-Skarbnik,
 • Grzegorz Reiss-Gospodarz,
 • Tadeusz Zdeb- Kronikarz.

Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Henryk Kensy- Przewodniczący,
 • Krzysztof Lubas- Sekretarz,
 • Ireneusz Bański- Członek.

Stosowną uchwałą jednostka otrzymała samochód strażacki marki Żuk z jednostki OSP Sadowie. Podjęto także uchwałę  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy Mierzęcice o przekazanie obiektu po byłej szkole podstawowej na potrzeby  nowopowstałej jednostki. Po przekazaniu  budynku na siedzibę jednostki przystąpiono do adaptacji pomieszczeń budynku na potrzeby remizy strażackiej oraz przeprowadzono remont pomieszczeń garażowych .

Podjęto czynności mające na celu szkolenie specjalistyczne członków jednostki przy udziale Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie oraz Zarządu Gminnego ZOSP w Mierzęcicach i sukcesywnie doposażono jednostkę w sprzęt gaśniczy oraz umundurowanie.

W listopadzie 2006 roku – w wyniku rezygnacji z funkcji Prezesa druha Czesława Banasia oraz z funkcji Z-cy Naczelnika druha Romana Nowaka, Zarząd w oparciu o postanowienia Statutu powołał na funkcję Prezesa Zarządu druha Emiliana Kuczerę oraz na funkcję Z-cy Naczelnika druha Sławomira Tracza.

Wniosek w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Częstochowie, który  dokonał stosownych zmian w KRS .

W tym czasie Zarząd podjął starania mające na celu utworzenie – w oparciu o funkcjonujące wsie nowego sołectwa oraz wystąpiono także do władz gminnych oraz Stowarzyszenia Wspólnoty Gruntowe „Nadzieja” z propozycją przekazania na rzecz OSP Mierzęcice II nieukończonego obiektu tzw. ”Domu Ludowego” wraz z okolicznymi terenami.

Zarząd i członkowie OSP Mierzęcice II stają się w tym czasie inicjatorami aktywizacji lokalnego życia kulturalnego. Organizują zabawy taneczne, uczestniczą w szeregu gminnych i powiatowych uroczystościach kulturalno-oświatowych, sportowych i kościelnych. Prowadzona jest jednak przede wszystkim statutowa działalność obejmująca  podstawowe i specjalistyczne szkolenie członków  do zadań w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Jednostka bierze czynny  udział w zawodach sportowo-pożarniczych, efektem czego było zajęcie w 2008 r. I miejsca na szczeblu gminnym.

Podjęte  działania i współpraca z władzami gminnymi oraz miejscowym  środowiskiem przynosi oczekiwane skutki.  W 2008 roku powstało nowe Sołectwo Mierzęcice II,  a w 2009 roku nasza jednostka stała się prawnym właścicielem nieruchomości obejmującej budynek „ Domu Ludowego” oraz terenów umożliwiających realizację stawianego  celu tj. utworzenia w przejętym obiekcie nowoczesnego kompleksu obejmującego stanowiska garażowe i zaplecze techniczne. Realizacja zamierzeń jednostki w kwestii modernizacji obiektu prowadzona jest przy znaczącej pomocy Rady Gminy i Zarządu Gminy Mierzęcice. Nieoceniona jest także pomoc lokalnej społeczności  w postaci użyczenia sprzętu i udziału w pracach społecznych.

Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny nie byłoby możliwe bez szerokiej pomocy Zarządu Gminnego ZOSP w Mierzęcicach, Zarządu Powiatowego ZOSP w Będzinie, czy też Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Katowicach. Jednostka uczestniczyła w 2010 roku w akcjach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Usuwano zatory drzewne i nadmiar wód opadowych z pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wyposażenia specjalistycznego, które sukcesywnie powiększa stan posiadania jednostki służąc lokalnej społeczności ze znakomitym skutkiem.

Jednostka nasza na co dzień współpracuje z okolicznymi jednostkami OSP , korzystając niejednokrotnie z ich pomocy oraz doświadczenia.

Zarząd  jednostki wspólnie z Radą Sołecką, Stowarzyszeniem Wspólnoty Gruntowe „Nadzieja”, Radą Gminy oraz Zarządem Gminy Mierzęcice  prowadzi działania skutkujące rewitalizacją terenów pod kątem ich wykorzystania dla potrzeb mieszkańców. Powstało m.in. boisko piłkarskie oraz boisko do piłki siatkowej.  W ostatnim okresie powstał z inicjatywy i przy współpracy wymienionych instytucji dziecięcy plac zabaw, stając się oczkiem w głowie mieszkańców i przysparzając wiele radości najmłodszym.

Inicjatywa członków naszej jednostki znajduje uznanie w oczach mieszkańców, którzy czynnie wspierają poczynania druhów strażaków.

W marcu 2011r. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ukonstytuował się nowy Zarząd w osobach:

 • Emilian Kuczera – Prezes Zarządu,
 • Henryk Kensy – Naczelnik,
 • Henryk Serwiński – Wiceprezes,
 • Zbigniew Morzycki – Wiceprezes,
 • Marcin Krok – Sekretarz,
 • Krzysztof Lubas – Skarbnik,
 • Sławomir Tracz – Z-ca Naczelnika,
 • Adam Blachliński – Gospodarz,
 • Zdzisław Pawula – Gospodarz ds. Bojowych.

Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Zbigniew Wacławczyk – Przewodniczący,
 • Ireneusz Bański – Sekretarz,
 • Leszek Sar – Członek.